• 繁體中文
  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Danzza.nl

Vous êtes ici

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen deze service niet gebruiken. Ook het gebruik van deze service voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

1. Onderwerp van de overeenkomst 
1.1 Danzza biedt een online service aan, die klanten van Danzza de mogelijkheid biedt elkaar te vinden en te leren kennen. Deze service is tegen betaling beschikbaar zijn.

 

2. Toegang / tot standkoming van de overeenkomst 
2.1 Voor toegang tot het gebruik van de Danzza service dient de klant 18 jaar of ouder te zijn. Door het afsluiten van een lidmaatschap verklaart de klant 18 jaar of ouder te zijn.
2.2 Voor toegang tot het gebruik van de Danzza-service is registratie vereist. Hiervoor heeft de klant een e-mailadres nodig en een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.  
2.3 Door de registratie voor een abonnement ontstaat een overeenkomst tussen Danzza en de aangemelde klant, die onderworpen is aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 
2.4 Danzza biedt de klant verschillende abonnementen tegen betaling aan. De contractuele basis voor deze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden. De klant wordt voor het afsluiten van een overeenkomst met betalingsverplichting over de inhoud van de betreffende dienst, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. De overeenkomst ontstaat door de bevestiging van de bestelling door Danzza, via e-mail.

 

3. Betaalde diensten 
3.1 Bij registratie voor een abonnement vult men een profiel in dat na de eerste keer inloggen kan worden uitgebreid en gewijzigd al naar gelang de wensen. Via de ingebouwde zoekfunctionaliteit kan een lid vervolgens geschikte partijen zoeken die aansluiten op de persoonlijke wensen en behoeften. . 
3.2 De Danzza-service is 24 uur, zeven dagen per week, met een graad van 99,5% per jaar beschikbaar. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en software-updates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van Danzza vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.). Om de Danzza-service in volle omvang te kunnen gebruiken, moet de klant de nieuwste (browser-)technologieën gebruiken, dan wel het gebruik daarvan op zijn computer mogelijk te maken (bijv. het activeren van javascript, cookies, pop-ups). Bij het gebruik van oudere of niet algemeen gebruikte technologie, kan het zijn dat de klant de diensten van Danzza slechts beperkt kan gebruiken.

 

4. Privacy Policy

Algemene privacybepalingen voor het gebruik van Danzza.nl

4.1 Veiligheid en anonimiteit 
Danzza gaat zeer verantwoord met het onderwerp veiligheid om. Danzza geeft zich zeer veel moeite om de gegevens die zijn klanten aan Danzza toevertrouwen te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Met behulp van een gedifferentieerd systeem van toegangsbevoegdheden en technische beveiligingsmaatregelen, zoals SSL-codering en firewalls, wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. De bankrekening- en creditcardgegevens worden bij Danzza pas ingevoerd na de overschakeling naar een streng beveiligde internetverbinding. De gegevens die in verband van uw Danzza profiel aan andere leden worden overgedragen worden altijd uitsluitend aan hun zelfgekozen gebruikersnaam (pseudoniem) gekoppeld. Het opnemen van contact met anderen geschiedt via een intern berichtensysteem - de naam en het e-mailadres van de klant blijven te allen tijde geheim. Zo blijft de identiteit van de klant beschermd - en de klant beslist zelf of en wanneer hij zijn identiteit en persoonlijke gegevens (zoals emailadres, telefoonnummer e.d.) aan andere leden prijsgeeft.

4.2 Toestemming en herroepingsrecht
 

4.2a. Toestemming 
Met het afsluiten van het contract geeft de klant toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens door Danzza of door derden in naam en opdracht van Danzza, en wel in het kader van onderstaande privacybepalingen. De toestemming van de klant wordt door Danzza vastgelegd. 
 

4.2b. Herroeping 
De klant heeft te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens – zoals onderstaand uitvoerig wordt beschreven – geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen. Tevens heeft hij het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens. Voor herroeping volstaat een e-mail onder vermelding van het volgende: 
(1.) De bij Danzza opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam
(2.) Het service-wachtwoord 
Stuur de e-mail naar info@danzza.nl
De klant kan zijn herroeping ook schriftelijk aan Danzza B.V., - Klantenservice Nederland -, Herenweg 182,      1822 AL Alkmaar, Nederland versturen. 
 

4.2c. Koppelingsverbod 
Danzza stelt in het kader van de wettelijke voorschriften niet als vereiste voor de gebruikmaking van zijn services dat de klant met het gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden instemt dan voor de doeleinden genoemd in de contractmotivering en -uitvoering.

4.3 Privacybepalingen
 

4.3a. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens 
Opdat Danzza de in de Algemene voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de klant onder meer in het kader van het registratieproces of bij het invullen van het profiel bekendmaakt, te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Persoonsgegevens zijn in dit verband de afzonderlijke gegevens over persoonlijke en materiële omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Bij de kosteloze registratie wordt de klant gevraagd ten minste de verplichte gegevens te verstrekken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze verplichte gegevens zijn: 
• NAW gegevens
• e-mailadres 
• wachtwoord 
• profielgegevens (zoals type, geslacht, geboortedatum etc.)
De klant vult voorts een gebruikersprofiel in van persoonlijke aard (zoals gegevens over motivatie en over andere kenmerken die voor het krijgen van een beeld van de betrokkene relevant zijn). Deze dienen als grondslag voor het Danzza profiel. Danzza markeert in dit verband de profielinformatie die niet aan andere leden zal worden weergegeven en geeft ook aan welke informatie verplicht is en wel zichtbaar is op het profiel. 
 


 

Telkens bij toegang tot de Danzza-diensten worden de gebruiksgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogeheten server-logfiles, opgeslagen. Deze gegevens zijn: 
• IP-adres (Internet-Protocol adres) van de gebruiker 
• gebruikersidentificatie op het Danzza-platform 
• naam van de opgevraagde site 
• datum en tijdstip van opvragen 
• de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen 
• overgedragen hoeveelheid gegevens 
• statusmelding over het welslagen van de opvraging 
• sessie-identificatienummer 
In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de klant zich op het netwerk aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen: 
• datum en tijdstip van inloggen 
• gebruikersidentificatie op het Danzza-platform 
• IP-adres (Internet-Protocol adres) 
• nummer van sessiecookies 
• sessie-identificatienummer 
Gevoelige gegevens verzamelt Danzza niet.

4.3b Beperking van het gebruik 
Danzza's hoofddoel bij het verzamelen van persoonsgegevens is de klant de mogelijkheid van een veilig, soepel, efficiënt en persoonlijk gebruik van de Danzza dienst te verschaffen. De persoonsgegevens van de klant worden onder meer voor het volgende gebruikt: 
• levering van de door de klant gewenste diensten en klantenservice; 
• aanpassing, meting en verbetering van Danzza diensten, inhouden en advertenties; 
• kennisgeving van Danzza diensten, doelgerichte marketing en reclameaanbiedingen, ook van samenwerkingspartijen van Danzza (zie 4.3d); 
• toesturen van reclame; 
• verhinderen, onthullen en onderzoeken van eventuele verboden of illegale activiteiten, en de handhaving van de Algemene handelsvoorwaarden van Danzza; 
• oplossen van geschillen en problemen;

4.3c Persoonsgegevens aan derden doorgeven 
Bij Danzza vindt geen verkoop, uitwisseling of overige niet-geautoriseerde aanwending van persoonlijke gegevens en informatie plaats. Evenmin geeft Danzza persoonsgegevens door aan derden, tenzij de klant hiervoor toestemming heeft gegeven of er een wettelijke verplichting voor Danzza bestaat om deze gegevens te verstrekken. Externe dienstverleners van Danzza die in naam en opdracht van Danzza diensten verlenen worden niet als derde beschouwd. Hieronder vallen bijv. betalingsdienstaanbieders, incassobedrijven of e-mail- of nieuwsbriefverzenders.

4.3d Persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebruiken 
Danzza zal de klant in het kader van kosteloze alsook betaalde contractuele aangelegenheden productinformatie over Danzza toesturen. Is de klant niet meer van het toesturen van deze informatie gediend, dan kan hij deze

toestemming te allen tijde intrekken. Aan het einde van elke e-mail of nieuwsbrief staat hieromtrent een duidelijke opmerking over de opzegoptie met een bijbehorende link. Daarnaast brengt Danzza behoeftegerichte reclame op zijn homepage. Voor deze doelgroepspecifieke reclame gebruikt Danzza delen van de klantgegevens om uit te maken of een bepaalde reclame wel of niet moet worden weergegeven. De doelgroepen voor reclameboodschappen worden anoniem gekozen. Als de reclamemaker de doelgroepen voor hun reclameboodschappen op grond van demografische gegevens selecteren, schakelt Danzza deze reclameboodschappen automatisch in voor het desbetreffende publiek. Danzza's reclameklanten ontvangen uitsluitend geanonimiseerde databerichten.

4.3e Gebruikersprofielen onder schuilnaam voor webanalyses aanmaken 
Danzza zal analyses over de gedragslijn van zijn klanten in verband met de aanwending van zijn service (laten) uitvoeren en hiervoor geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aanmaken. Deze gegevens worden conform de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn opgeslagen. Gebruiksprofielen worden maar voor één doel aangemaakt, nl. de service van Danzza continu te verbeteren.

4.3f Gebruik van cookies 
Danzza maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en online-tijd van de klanten individueel vorm te geven en te optimaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat hetzij tijdelijk in het werkgeheugen van de computer ("sessiecookie") hetzij op de harde schijf wordt opgeslagen ("permanente" cookie). Cookies bevatten bijv. informatie over de gebruikerstoegangen tot nog toe op de desbetreffende server of informatie over welke aanbiedingen tot nog toe werden opgevraagd. Cookies worden niet ingezet om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te laden. Hoofddoel van cookies is veeleer een bijzonder op de klant toegespitst assortiment aan te bieden en het gebruik van de service zo comfortabel mogelijk vorm te geven. Danzza maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, alsook van permanente cookies. 
(1) Sessiecookies Danzza gebruikt voornamelijk "sessiecookies" die niet op de harde schijf van de klant worden opgeslagen, maar bij het afsluiten van de browser worden gewist. Sessiecookies worden hierbij voor de log-in-verifiëring en voor load-balancing (compensatie van de belasting van het systeem) ingezet. 
(2) Partner- en affiliate-cookies Voorts worden Danzza cookies ingezet als een klant via een externe advertentie naar de diensten van Danzza gaat. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartijen en bevatten geen klantgegevens van persoonlijke aard. Ze worden automatisch gewist wanneer de klant zich op een Danzza-website aanmeldt ofwel na vier weken. 
(3) Permanente cookies Danzza gebruikt de zogeheten "permanente cookies" om de persoonlijke gebruiksconfiguratie die een klant bij aanwending van Danzza-services invoert, op te slaan teneinde de Danzza-services op maat en nog beter te kunnen maken. Permanente cookies staan ervoor in dat de klant bij een hernieuwd bezoek aan de Danzza-websites standaard zijn persoonlijke instellingen aantreft. Ook wordt door permanente cookies automatisch herkend welke lidstatus de klant heeft, of hij bepaalde inlichtingen en reclame al heeft gezien, en of hij aan een opinieonderzoek heeft deelgenomen. Daarnaast gebruiken de dienstverleners die Danzza met het analyseren van het gebruikersgedrag heeft belast, permanente cookies om terugkerende gebruikers te kunnen herkennen. Deze diensten slaan de door de cookie doorgegeven data uitsluitend anoniem op. Er wordt geen verbinding met het IP-adres van de klant gelegd. 
(4) Partnerwebsites / reclameklanten Indien de service van Danzza in een website van een partnerbedrijf is geïntegreerd, kunnen ook deze partnerbedrijven op de desbetreffende geïntegreerde websites van Danzza-cookies gebruikmaken. Danzza heeft hierover geen controle en is niet voor de praktijken van deze partnerbedrijven aansprakelijk. Danzza raadt aan de richtlijnen over de bescherming van persoonsgegevens van de desbetreffende partnerbedrijven na te slaan. 
(5) Cookies weigeren De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt in de regel door de desbetreffende optie in de configuratie van de browser of aanvullende programma's te selecteren. Nadere bijzonderheden vindt u onder de Help-functie van de gebruikte browser. Als de klant voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het aantal geboden services verminderen en het gebruik van de diensten van Danzza nadelig beïnvloeden.

4.3g Het gebruik van de sociale plug-ins van Facebook 
Danzza maakt op zijn website gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt geëxploiteerd ("Facebook"). De plug-ins worden met een Facebook logo aangeduid. Als de klant een website van Danzza opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de klant een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegeven en deze integreert het in de webpagina. Door integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat de klant de desbetreffende pagina van het Danzza-webplatform heeft opgevraagd. Als de klant bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek van de klant aan zijn Facebook-account koppelen. Als de klant een interactie met plug-ins voert, bijv. de "Vind ik leuk" knop aanklikt of een reactie schrijft, wordt de desbetreffende informatie door de browser van de klant rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensvergaring en de verdere verwerking en aanwending van de gegevens door Facebook, alsook de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden van de klant ter bescherming van zijn privésfeer, vindt u in Facebook. Als de klant niet wil dat Facebook op voornoemde wijze gegevens verzamelt, dient hij zich vóór zijn bezoek aan het Danzza-webplatform bij Facebook af te melden.

4.3h Inlichtingen over opgeslagen gegevens 
De klant heeft het recht te allen tijde inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn persoon bij Danzza zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven. Deze inlichtingen zijn kosteloos en worden schriftelijk verstrekt. Het inlichtingenverzoek dient met een afschrift van een legitimatiebewijs schriftelijk en eigenhandig ondertekend gericht te worden aan: 
Danzza B.V. – Klantenservice Nederland –, Herenweg 182, 1822 AL Alkmaar, Nederland.

4.3i Gegevens wissen of rectificeren 
De klant heeft op grond van de wettelijke voorschriften het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn bij Danzza opgeslagen persoonsgegevens. Hiervoor volstaat een e-mail onder vermelding van het volgende: 
(1.) Het bij Danzza opgegeven e-mailadres en de gebruikersnaam
(2.) Het service-wachtwoord 
Stuur de e-mail naar info@danzza.nl
De klant kan zijn verzoek om verwijdering of rectificatie ook schriftelijk sturen aan: 
Danzza B.V. - Klantenservice Nederland -, Herenweg 182-, 1822 AL Alkmaar-, Nederland.

4.3j Persoonsgegevens controleren 
Ter bescherming tegen personen die misbruik maken van de Danzza-dienst, analyseert Danzza door middel van  uiteenlopende monitoring-tools steekproefsgewijs de activiteiten op het platform en controleert de invoergegevens van klanten op aannemelijkheid zonder dat Danzza hiertoe wettelijk verplicht is. Bijv. bepaalde tekenreeksen of log-ins van verschillende leden die van een en dezelfde computer lijken te stammen, kunnen aanleiding geven tot het blokkeren van verdachte activiteiten. Voorts voert Danzza – eveneens zonder wettelijke verplichting – geautomatiseerde filteringen van de berichten uit. Zo worden met behulp van woordenlijsten de door klanten opgestelde teksten op hun verenigbaarheid met het bestaande recht en met de Algemene voorwaarden gecontroleerd. Hierbij wordt in teksten van klanten op geautomatiseerde wijze gezocht naar bijv. pornografische of onmiskenbaar beledigende woorden. In het kader van zogenoemde anti-scamming scans wordt getracht klanten tegen oplichters te beschermen. Als in het kader van steekproef- / geautomatiseerde controles aanwijzingen van een misbruik van de Danzza-dienst worden gevonden, gelden de rechtsgevolgen voor het lidmaatschap die in punt 7 van de Algemene voorwaarden worden uiteengezet. Ten aanzien van de berichten kan Danzza bovendien de ontvangst en bezorging van binnenkomende en uitgaande berichten afwijzen, als op grond van geautomatiseerde controleprocedures een grote kans lijkt te bestaan dat het desbetreffende bericht in strijd is met de wet of met de Algemene voorwaarden. De klant ontvangt geen toelichting over afgewezen of niet-bezorgde berichten.

4.4. Huidige stand van de techniek 
De klant is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De klant is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

5. Opzegging 
5.1 De klant heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst tot een lidmaatschap per direct op te zeggen.  Door het versturen van een mailbericht met dit verzoek wordt uw lidmaatschap gestopt en zal uw profielpagina niet meer beschikbaar zijn voor andere leden.
5.2 De opzegging van een lidmaatschap is mogelijk voor het einde van de door de klant gekozen looptijd echter zonder recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de reeds voldane lidmaatschapsgelden. 
5.3 De overeenkomst wordt na afloop van de oorspronkelijke duur beëindigd. Het profiel blijft bestaan ook na het verlopen van de lidmaatschapsduur en kan desgewenst worden beëindigd of worden opgewaardeerd. Verwijdering van alle klantgegevens kan alleen na het doorlopen van de beëindigingsprocedure door de bevestigingsemail die u ontvangt door te sturen aan onze klantenservice met als onderwerp "Mijn profiel volledig verwijderen".

 

6. Aansprakelijkheid van Danzza 
6.1 Danzza kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve of gedateerde informatie in de aanmeldingen en/of profielen van de klant.
6.2 Danzza is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie in zijn artikelen en formulieren.
6.3 Danzza is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. Danzza biedt alleen de technische voorzieningen, die - onder de in paragraaf 3 vastgelegde voorwaarden – in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken. Danzza is daarom niet aansprakelijk als er binnen de looptijd van de overeenkomst geen contact tot stand komt. 
6.4 Danzza accepteert bovendien geen aansprakelijkheid voor het eventuele misbruik van informatie. Het is mogelijk dat klanten de Danzza-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. Voor een zodanig ontoelaatbaar of onrechtmatig gebruik is elke aansprakelijkheid van Danzza uitgesloten. Danzza is ook niet aansprakelijkheid voor misbruik door derden van informatie die de klant zelf voor die derden toegankelijk gemaakt heeft.

 

7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant 
7.1 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijke en/of met oneerlijke bedoelingen opgegeven valse gegevens kunnen civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben. 
7.2 De klant verzekert verder dat hij de Danzza-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van derden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van Danzza om te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma's te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers. 
7.3 De klant verplicht zich, om Danzza te vrijwaren van elk soort rechtsvordering, schade, nadeel of eisen, die door zijn aanmelding en/of deelname aan deze service zouden kunnen ontstaan. In het bijzonder verplicht de klant zich ertoe om Danzza te vrijwaren van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en eisen, die ontstaan uit schade wegens laster, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten, wegens uitval van diensten voor andere klanten, schending van deze Algemene Voorwaarden, wegens de schending van intellectueel eigendom of andere rechten. 
7.4 De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL's of andere persoonlijke gegevens van andere klanten. 
7.5 De klant wordt verzocht om de voor hem ingekomen berichten met regelmatige en redelijke tussenpozen op te roepen en naar behoefte op de eigen pc of ander opslagmedium te archiveren. Danzza heeft het recht om de in de account van de klant opgeslagen berichten na verloop van 12 maanden na verzending resp. ontvangst zonder nader bericht te wissen. 
7.6 Verder verplicht de klant zich om de service niet te misbruiken, met name; 
• Geen teksten of foto's te verspreiden die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel obsceen, pornografisch, of links- dan wel rechts-radicaal zijn. 
• via de service geen belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onrechtmatig materiaal of zodanige informatie te verspreiden; 
• andere personen niet te bedreigen, te hinderen of de rechten van derden te schenden; 
• er geen gegevens op te zetten die 
1. a) een virus bevatten (geïnfecteerde software) of 
2. b) software of ander materiaal bevatten dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij de klant de rechten daarop heeft of de vereiste toestemming; de service niet op een wijze te gebruiken, die beschikbaarheid van het aanbod voor andere klanten nadelig beïnvloedt; 
• geen e–mails of berichten te onderscheppen en ook niet te proberen ze te onderscheppen; 
• e-mails of berichten aan klanten met geen ander doel als de communicatie te versturen en vooral het aanprijzen of aanbieden van artikelen of diensten aan andere klanten na te laten (met uitzondering van het geval dat dit uitdrukkelijk door Danzza is toegestaan); 
• geen kettingbrieven te versturen; 
• geen berichten te verzenden of anderzijds kenbaar maken van uitingen die een commercieel doel dienen. Hieronder valt ook het commercieel en illegaal aanbieden van zaadcellen / eicellen / draagmoederschap etcetera.
• in de persoonsbeschrijving en profielschets geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen etc. te noemen, voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk vereist worden. (het is bijvoorbeeld niet toegestaan om persoonsgegevens in het profiel op te nemen met als doel om buiten de aangeboden gratis en betaalde Danzza diensten om contact te leggen met andere leden) 
• een bestaand profiel overdragen aan een andere persoon of een bestaand profiel doorverkopen aan derden.
• het opzettelijk verzwijgen van medische of psychische informatie die derden direct of indirect schade kunnen berokkenen.
7.7 Niet-naleving van een van de in punt 7.6 genoemde gedragsverplichtingen kan de volgende sancties met zich meebrengen: de eis om stelling te nemen bij een verdenking van overtreding van het contract / de wet, de blokkering van het gebruik tot de services van Danzza tijdens opheldering van de situatie (met name bij meerdere klachten van andere klanten), de waarschuwing van een klant, beperkingen van het gebruik van toepassingen in de Danzza-service, het deels wissen van inhouden. De niet-naleving van de in punt 7.6 genoemde verplichtingen kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke procedures. Blokkering van toegang verandert niets aan de betalingsverplichting voor de aangevraagde diensten.

 

8. Communicatie 
Mededelingen van Danzza aan zijn klanten vinden plaats via het beeldscherm na een “login” of per e-mail. Mededelingen van klanten aan Danzza gebeuren via de contactpagina op de Danzza-website, per e-mail via de op de Danzza-pagina’s uitdrukkelijk genoemde adressen of via de post. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik is het vereist dat de klant in zijn mededelingen de volgende twee gegevens vermeldt: 
(1) Het bij Danzza geregistreerde e-mailadres, en de gebruikersnaam 
(2) Het Service wachtwoord

 

9. Gebruiks- en auteursrechten 
Danzza heeft in de verhouding met de klant het exclusieve eigendom van de vermenigvuldigings-, verspreidings-, verwerkings- en alle auteursrechten evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de Danzza-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma's en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen.

 

10. Herroepingsinformatie, uitsluiting van het herroepingsrecht 
10.1 Elke klant heeft het recht aan Danzza mee te delen dat hij afziet van de dienstverlening, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping is te richten aan: 
Per post: Danzza B.V. - Klantenservice Nederland - Herenweg 182 1822 AL Alkmaar Nederland 
Per E-mail: info@danzza.nl 
Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn herroepingsbericht op te nemen: 
(1) Het bij Danzza geregistreerde e-mailadres en de gebruikersnaam
(2) Het Service wachtwoord 
10.2 Bijzondere aanwijzingen 
Bij een dienstverlening vervalt het herroepingsrecht voortijdig, als Danzza met de uitvoering van de dienstverlening met uitdrukkelijke toestemming van de klant voor het einde van de herroepingsperiode begonnen is of de klant zelf al begonnen is (bijvoorbeeld: contactaanvragen verzenden/beantwoorden).

 

11. Auteursrecht fotomateriaal en richtlijnen fotogalerij
11.1 Het is betalende klanten toegestaan om foto's in een fotogalerij te plaatsen. De klant verklaart, door fotomateriaal te plaatsen, te beschikken over het auteursrecht. De klant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit beeldmateriaal. Het schenden van het auteursrecht kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf.

Als een van de hieronder genoemde punten het geval is, of als een foto op een andere manier in tegenspraak is met onze voorwaarden, behouden we ons het recht voor om de foto te weigeren of te verwijderen:
• Foto’s waar meer dan 2 personen op staan
• Foto’s met een seksuele inhoud of naaktfoto’s
• Foto’s waar een copyright op rust, bijv. een cartoon of een bekende persoonlijkheid
• Foto’s die een beledigend of discriminerend karakter hebben
• Foto’s met een commerciële inhoud
• Foto’s waar persoonlijke gegevens op staan, zoals namen en adressen

 

12. Commerciële donatie
In Nederland (net als in de meeste landen) is in de wet vastgelegd dat het doneren van zaad – en eicellen altijd vrijwillig, onbetaald en zonder enige dwang moet plaatsvinden. Het afstaan of ontvangen van zaad – of eicellen, of het daarbij bemiddelen met winstoogmerk, is in Nederland verboden. Men begaat dan een strafbaar feit.
Danzza bemiddelt alleen in het leggen van contacten tussen betrokkenen. De website is bedoeld als ontmoetingsplaats voor diegene met een kinderwens die alleen vervuld kan worden door gebruik te maken van een sperma – of eiceldonor. Danzza is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebeurtenissen die voortvloeien uit de gelegde contacten via de website.
Danzza ontvangt geen enkele vergoeding uit eventuele vervolgtrajecten van haar leden. Het betaalde lidmaatschap van Danzza is enkel en alleen bedoeld om gebruik te kunnen maken van het website platform om contacten te leggen. Danzza bemiddelt niet tussen partijen.

Feedback